Prawo do odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przysługuje Konsumentowi, zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego Towaru. Konsument ponosi koszty bezpośredniego zwrotu rzeczy do przedsiębiorcy w razie skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy art. 34 ust. 2 ust. o prawach konsumenta, co zostało wskazane w zasadach odstąpienia od umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę w formie pisemnej pod adresem Martisevdo Marta Matelowska, ul. Kolejowa 2a/30, 38-400 Krosno lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: martisevdo@onet.pl, o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą w drodze jednoznacznego i wyraźnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Konsument może skorzystać ze wzoru formularza o odstąpienia od umowy Sprzedaży który stanowi - Załącznik nr 1. (Oświadczenie o odstąpieniu od umowy) do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe. Konsument może przesłać informację o odstąpieniu od umowy Sprzedaży wraz z odsyłanym Towarem bezpośrednio na adres Sprzedawcy.

 Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie zwrócić wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, nie poźniej niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, w tym koszty dostarczenia Towaru, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Ustawy o prawach konsumenta.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, ktory nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W szczególności Konsument może wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu płatności, w oświadczeniu odstąpienia od umowy Sprzedaży, na wskazany przez siebie numer rachunku bankowego.

Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru od Konsumenta, chyba że sam zaproponował, że odbierze Towar od Konsumenta.

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło odstąpienie od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany Towar przed upływem terminu 14 dni na następujący adres Martisevdo Marta matelowska, ul. Kolejowa 2a/30 38-400 Krosno.

Wraz ze zwracanym Towarem Konsument odsyła Sprzedawcy dowód zakupu.

Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tytułem złożonego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (koszty przesłania Towaru do Sprzedawcy). Koszty te nie podlegają zwrotowi. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W sytuacji gdy odesłany Sprzedawcy Towar jest uszkodzony, niekompletny lub jego stan wskazuje na ślady znacznego zużycia Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu ceny Kupującemu tytułem odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

Zasady związane z odstąpieniem od zawartej Umowy Sprzedaży, w szczególności informacje kiedy Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawiera załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu – Załącznik nr 3 (Zasady odstąpienia od Umowy Sprzedaży).