POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, w jaki sposób będą wykorzystywane dane osobowe, jest Martisevdo Marta Matelowska z siedzibą w krośnie przy ul. Kolejowa 2a/30 będąca właścicielem sklepu internetowego pod adresem www.martisevdo.pl

2. Martisevdo Marta Matelowska przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ;

3. Martisevdo Marta Matelowska gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych : prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
4. Szczegółowe informacje o sposobie, w jaki dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane przez Martisevdo Marta Matelowska znajdują się pod adresem: https://martisevdo/polityka-prywatnosci
 §10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego , które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
4. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Kupującemu uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 Lipca 2019 roku. Każda zmiana Regulaminu wymaga zamieszczenia na stronie Sklepu Internetowego, informacji o planowanej zmianie Regulaminu co najmniej na 30 dni przed wprowadzeniem takiej zmiany oraz Kupujący zostaną poinformowani drogą elektroniczną o przewidywanej zmianie Regulaminu i jego treści. 

Załączniki (także w e-mailu potwierdzającym zakup):
1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,
2. Załącznik nr 2 – Zgłoszenie Reklamacyjne,
3. Załącznik nr 3 – Zasady odstąpienia od Umowy Sprzedaży.